Polityka prywatności

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta.

Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia w recepcji Hotelu formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Quadrille Conference & Spa w formie wiadomości e-mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

Administratorem danych osobowych jest “Folwarczna” Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Folwarcznej 2, 81-547 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457351, NIP: 5862282192.

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych oraz dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e-mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji Hotelu.

Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Quadrille Conference & Spa nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.

Regulamin Serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie ………………….. zwanym dalej „Serwisem” oraz zasady ochrony danych osobowych  Usługobiorców oraz innych podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) – dalej jako ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających odrębnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która ma możliwość połączenia z publiczną siecią Internet posiada dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – “Folwarczna” Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Folwarcznej 2, 81-547 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457351, NIP: 5862282192, adres e-mail: recepcja@quadrille.pl.
 2. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 3. Usługi – usługi rezerwacji pokoi hotelowych oraz usług dodatkowych w Quadrille Conference & Spa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

3. Rodzaje i Zakres Usług:

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

umieszcza w Serwisie oferty zakwaterowania w hotelu Quadrille Conference & Spa oraz oferty świadczenia usług dodatkowych;

oferuje możliwość rezerwacji pobytu w pokojach hotelowych w Quadrille Conference & Spa.

Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę.

4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,

posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,

2) monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości,

3 ) włączona obsługa Cookies i Java Script.

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują o przekazaniu swoich danych osobowych Usługodawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.
 3. Usługobiorcy, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą.
 4. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług hotelowych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane – wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym – konieczne w procesie rezerwacji i zakupu Usługi. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji pobytu. Wypełnienie formularza rezerwacji oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. Dane te objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. – dalej jako ustawa o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, posiadających treści prywatne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

7. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niniejszym Regulaminem jak i z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób należyty i ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

8. Odpowiedzialność

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 • za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi przez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z formularza rezerwacji pobytu w Quadrille Conference & Spa.
 2. Usługodawca zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku zakończenia korzystania i opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności złożenia przez Usługobiorcę stosownego oświadczenia.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny do złożenia danej reklamacji.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany w postaci stosownego komunikatu w Serwisie.
 2. Do usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.