Hotel w Gdyni
0%

Terms and conditions

Regulamin hotelu

Relais & Chateaux Quadrille w Gdyni

§ 1
1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest Folwarczna Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Folwarcznej 2, NIP: 5862282192, adres e-mail: recepcja@quadrille.pl, Tel:+48 58 351 03 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000457351, NIP: 5862282192 (dalej „Hotel”).
2. Regulamin Hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
3. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, Wellness & Spa, zgodnie z profilem działalności.
4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu https://www.quadrille.pl/ oraz w recepcji hotelowej.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu.

§ 2
1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Hotel na specjalne życzenie może przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 11:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: https://www.quadrille.pl/ oraz dostępny jest w recepcji Hotelu:
a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną.
b. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju, usług dodatkowych i otrzymanych rabatów;
c. Cena przedstawiona w cenniku może zostać pomniejszona o rabaty udzielone przez Hotel, z tytułu: posiadania przez Gościa karty Programu Lojalnościowego, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego lub uznanych
decyzją Dyrekcji Hotelu w ramach reklamacji lub rabatów preferencyjnych.
5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

6. Osoby nie zameldowane w Hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w Hotelu, między godziną 11.00 a 22.00, po uprzednim poinformowaniu recepcji.
7. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
8. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego Gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu
przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja Hotelu.
10. Hotel stosuje politykę przyjazną Gościom Dorosłym i przyjmuje dzieci od lat 16.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
12. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady przez Gościa, hotel może obciążyć Gościa jednorazową karą w wysokości 1000,00 zł lub odmówić Gościowi dalszego
świadczenia usługi pobytowej.

§ 3.
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
2. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udostępnianie żelazka i deski do prasowania w pokoju Gościa.
• możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie w recepcji.
• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
3. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości, będą wysyłane na koszt odbiorcy pod wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu
pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
4. Hotel jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane
w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju przy każdym jego opuszczeniu.
5. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
6. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 4.
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych przez Hotel usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 5.
1. Hotel nie akceptuje pobytów zwierząt domowych (wyjątek stanowi pies przewodnik za okazaniem odpowiedniego dokumentu) w pokoju z Gośćmi.
2. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami, bez odpowiednich uprawnień mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu.

§ 6.
1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne są do wglądu w Recepcji Hotelu, a także na stronie internetowej: https://www.quadrille.pl/
2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.
6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie https://www.quadrille.pl/

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.3. Data opublikowania regulaminu: 02.01.2024

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.


Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie quadrille.pl zwanym dalej „Serwisem” oraz zasady ochrony danych osobowych  Usługobiorców oraz innych podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) – dalej jako ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających odrębnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która ma możliwość połączenia z publiczną siecią Internet posiada dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – “Folwarczna” Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Folwarcznej 2, 81-547 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457351, NIP: 5862282192, adres e-mail: recepcja@quadrille.pl.
 2. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 3. Usługi – usługi rezerwacji pokoi hotelowych oraz usług dodatkowych w Quadrille Hotel & Spa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3. Rodzaje i Zakres Usług:

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:
 2. umieszcza w Serwisie oferty zakwaterowania w hotelu Quadrille Hotel & Spa oraz oferty świadczenia usług dodatkowych;
 3. oferuje możliwość rezerwacji pobytu w pokojach hotelowych w Quadrille Hotel & Spa.
 4. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę.

§ 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

 1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
 2. posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
 3. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,

2) monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości,

3 )włączona obsługa Cookies i Java Script.

 • W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują o przekazaniu swoich danych osobowych Usługodawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.
 3. Usługobiorcy, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą.
 4. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług hotelowych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane – wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym – konieczne w procesie rezerwacji i zakupu Usługi. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do zakończenia procedury rezerwacji pobytu. Wypełnienie formularza rezerwacji wymaga upr zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zawarty jest dokumencie pod nazwą „Polityka Prywatności”.

§ 6. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, posiadających treści prywatne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

§ 7. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niniejszym Regulaminem jak i z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób należyty i ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi przez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z formularza rezerwacji pobytu w Quadrille Hotel & Spa.
 2. Usługodawca zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku zakończenia korzystania i opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności złożenia przez Usługobiorcę stosownego oświadczenia.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny do złożenia danej reklamacji.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany w postaci stosownego komunikatu w Serwisie.
 2. Do usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
+

Search Room

Required fields are followed by *